Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Stefan Koeman Fotografie, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 7 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.

 

Bij acceptatie van het aanbod of geven van een opdracht, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

 

Stefan Koeman Fotografie kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Stefan Koeman Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

 

Stefan Koeman Fotografie behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

 

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.

 

Bij het boeken van een fotoshoot bij Stefan Koeman Fotografie gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

Indien een derde partij een foto wil gebruiken voor commerciële doeleinden dient er vooraf contact opgenomen te worden met de Stefan Koeman Fotografie.

 

Elk gebruik van een werk van Stefan Koeman Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Stefan Koeman Fotografie.

 

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Stefan Koeman Fotografie , rekent Stefan Koeman Fotografie drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 

Het is niet mogelijk om onbewerkte bestanden (RAW bestanden) te ontvangen of te bekijken, Stefan Koeman Fotografie selecteert de bestanden die aan zijn kwaliteitseisen voldoen.

 

Er kan geen beroep gedaan worden op de kwaliteit van fysieke afdrukken wanneer de klant zelf afdrukken laat maken van zijn foto’s.

 

De kleurweergave van het gekalibreerde beeldscherm van Stefan Koeman Fotografie  is bepalend, het kan zijn dat de kleuren op een ander scherm kunnen afwijken, Stefan Koeman Fotografie is daar niet verantwoordelijk voor.

 

Stefan Koeman Fotografie bewaart de naar u toe verstuurde bestanden voor 3 maanden, vanaf de verzenddatum gerekend. Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van uw foto’s.

 

Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden tenzij anders overeengekomen. 

 

Met akkoord gaan met deze algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met betaling voor de geleverde diensten. Betaling dient voorafgaande aan de fotoshoot te gebeuren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

Met het aanvaarden van de algemene voorwaarden geeft u Stefan Koeman Fotografie het recht om de gemaakte foto’s met beeltenis van u en de uwen te publiceren op onder meer social media, website, wedstrijden en fotografiewebsites en –vakbladen, tenzij opdrachtgever voorafgaande aan de fotoshoot schriftelijk aangeeft dit niet te wensen. 

 

Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.

Bij aanschaf van hoge resolutie (grote) bestanden heeft u het recht om foto’s te reproduceren voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden te gebruiken voor bedrijven of non-profit organisaties en/of te gebruiken in (gedrukte) media zonder overleg met Stefan Koeman Fotografie.

 

Bij slecht weer (heftige regen) kan er gekozen worden om de fotoshoot te verplaatsen naar een ander moment, of in overleg met opdrachtgever naar een binnenlocatie. Wanneer de fotoshoot zonder legitieme reden wordt afgezegd door de klant, behoudt Stefan Koeman Fotografie zich het recht om 30% van de totaalprijs alsnog te vorderen.

 

In het geval dat Stefan Koeman Fotografie niet in staat is om door overmacht of onvoorziene omstandigheden de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

 

Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van geweld, bedreiging, pesterijen of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

Stefan Koeman Fotografie kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd.

 

© Copyright Stefan Koeman Fotografie